امنیت

  1. Alireza_eb

    اسکریپت آنتی دیداس و محافظ شبکه سرور

    روش نصب : sudo apt install lua5.2 -y sudo apt install luarocks sudo luarocks install serpent sudo luarocks install lua-cjson luarocks install luasocket sudo apt install screen -y sudo apt install ufw -y sudo ufw default allow incoming sudo ufw default allow outgoing sudo ufw allow ssh sudo ufw...

Personalize

بالا پایین