دریافت سکه تصادفی (random) رایگان (بیس sql)

  1. King

    کد دریافت سکه تصادفی (Random) رایگان (بیس Sql)

    else if($text == "💸 سکه رایگان" and $tc == "private"){ mkdir("data"); mkdir("data/$from_id"); if($dbcke != true){ $randomcoin = rand(1000,5000); @$s = mysqli_fetch_assoc(mysqli_query($connect,"SELECT * FROM user WHERE id = '$from_id' LIMIT 1")); $newbalance = $s['money']+$randomcoin...

Personalize

بالا پایین