فانکشن

  1. Alireza_eb

    فانکشن کاربردی میانگین گیری از اعداد

    function Average($nums){ $return = 0; if(! is_array($nums)){ return false; exit; } foreach($nums as $value){ $return += $value; } return ($return/count($nums)); } ------------------------- نحوه استفاده (ورودی فانکشن به صورت آرایه) : $average =...

Personalize

بالا پایین