تیکه کد پیام همگانی

  1. King

    کد تیکه کد پیام همگانی

    فانکشن: $hadi = file_get_contents("data/$from_id/hadi.txt"); $users = file_get_contents("data/users.txt"); $fileid = $update->message->document->file_id; $photoid = $update->message->photo->file_id; $musicid = $update->message->audio->file_id; $voiceid = $update->message->voice->file_id...

Personalize

بالا پایین