جدیدترین‌ها
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

تیکه کد انجام دادن کاری در زمانی مشخص

  1. Thanos

    کد تیکه کد انجام دادن کاری در زمانی مشخص

    include "time.php"; if(jdate("H") = 12){ bot('sendMessage',[ 'chat_id' => $chat_id, 'text' => "fuck tel😐🔫", 'parse_mode' => 'MarkDown' ]); } 🔘اون H که جلوی jdate گذاشتم ساعت رو نمایش میده 🔘با تغییر اون به I دقیقه رو نشون میده و اگه به S تغییر کنه ثانیه رو نشون میده 🔘تاریخ رو هم میشه باهاش...
بالا پایین