تیکه کد ارسال اطلاعات کاربر همراه با عکس

  1. King

    کد تیکه کد ارسال اطلاعات کاربر همراه با عکس

    $pic1 = "https://t.me/$username"; if($text == 'آیدی') { bot('SendPhoto', [ 'chat_id' => $chat_id, 'photo' =>$pic1, 'caption' => 'اطلاعات شما \n نام : $name \n نام کاربری : $username \n ایدی عددی : $from_id \n 😄' ]) ; }

Personalize

بالا پایین