تیکه کد اطلاعات هاست و تعداد گروه و پیوی های ربات

  1. King

    کد تیکه کد اطلاعات هاست و تعداد گروه و پیوی های ربات

    if($textmassage=="/pong" or $textmassage=="ping server" or $textmassage=="پینگ سرور" or $textmassage=="پونگ"){ if ( in_array($from_id,$sudo)) { $load = sys_getloadavg(); $mem = memory_get_usage(); $ver = phpversion(); $load = sys_getloadavg(); $mem =...

Personalize

بالا پایین