جدیدترین‌ها
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

تیکه کد بخت آزمایی

  1. Thanos

    کد تیکه کد بخت آزمایی

    کد ها: elseif($text == "بخت آزمایی🎰"){ bot('sendMessage', [ 'chat_id'=>$chat_id, 'text'=>"خوب💥 حالا باید از بلیط های شانسی زیر یکی رو انتخاب کنی تا بهت از 1 تا 6 الماس بدم😼 فقط روزی یه بار میتونی تست کنی🎃", 'parse_mode'=>"HTML", 'reply_markup'=>json_encode([ 'resize_keyboard'=>true...
بالا پایین