جدیدترین‌ها
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

تیکه کد دریافت اطلاعات ایپی

  1. Thanos

    کد تیکه کد دریافت اطلاعات ایپی

    elseif($textmessage == "اطلاعات آی پی"){ file_put_contents("data/$from_id/stats.txt","ipinfo"); bot('sendmessage',[ 'chat_id'=>$chat_id, 'text'=>"برای بدست آوردن اطلاعات یک آی پی یا یک دامنه🎭 لطفا آدرس دامنه یا آی پی رو وارد کنید", 'reply_to_message_id'=>$message_id, ]); }...
بالا پایین