جدیدترین‌ها
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

تیکه کد دریافت قیمت دقیق دلار به تومان

  1. Thanos

    کد تیکه کد دریافت قیمت دقیق دلار به تومان

    $get_Dollar = file_get_contents("https://www.tgju.org/profile/price_dollar_rl"); preg_match_all('#<span data-col="info.last_trade.PDrCotVal">(.*?)</span>#',$get_Dollar,$result_Dollar); $Dollar = str_replace(",","",mb_substr($result_Dollar[1][0], 0, 6, mb_detect_encoding($Dollar)));
  2. Thanos

    کد تیکه کد دریافت قیمت دقیق دلار به تومان

    $get_Dollar = file_get_contents("https://www.tgju.org/profile/price_dollar_rl"); preg_match_all('#<span data-col="info.last_trade.PDrCotVal">(.*?)</span>#',$get_Dollar,$result_Dollar); $Dollar = str_replace(",","",mb_substr($result_Dollar[1][0], 0, 6, mb_detect_encoding($Dollar)));
بالا پایین