تیکه کد قفل زیر مجموعه :)

  1. King

    کد تیکه کد قفل زیر مجموعه

    elseif($text == 'حساب ویژه'){ if($coin >= تعداد){ $rand = rand(00000,99999); $ce = $rand; SendMessage($chat_id,"حساب شما ویژه شد","html","true",$button_official); }else{ SendMessage($chat_id,"شما باید 5 نفر را به ربات دعوت کنید! لینک شما...

Personalize

بالا پایین