جدیدترین‌ها
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

تیکه کد سین خودکار فقط برای پیوی

  1. Thanos

    کد تیکه کد سین خودکار فقط برای پیوی

    if(preg_match("/^[\/\#\!]?(pvread) (on|off)$/i", $text)){ preg_match("/^[\/\#\!]?(pvread) (on|off)$/i", $text, $m); $data['pvread'] = $m[2]; file_put_contents("data.json", json_encode($data)); $MadelineProto->messages->editMessage(['peer' => $peer,'id' => $msg_id,'message' =>...
بالا پایین