تیکه کد تایید شماره (جیسون)

  1. King

    کد تیکه کد تایید شماره (جیسون)

    متغیرهای زیر رو در کنار بقیه متغیر ها بزارید $step = $user['step']; $user = json_decode(file_get_contents("data/$from_id/settings.json"),true); کد زیر رو هر جایی که نیاز بود که طرف شمارشو تایید کنه بزنید if($user['phone'] != null){ }else{ $user['step'] = "phone"...

Personalize

بالا پایین