حذف خودکار پیامی پس از 5 ثانیه

  1. King

    کد حذف خودکار پیامی پس از 5 ثانیه

    $content = [ 'chat_id' => $chat_id, 'text' => 'پیام شما']; $data = $telegram->sendMessage($content); sleep(5); $bot_message_id = $data['result']['message_id']; $content = [ 'chat_id' => $chat_id, 'message_id' => $bot_message_id]; $telegram->deleteMessage($content);

Personalize

بالا پایین